צרו קשר
אנחנו תמיד כאן לענות על כל שאלה!
צריכים עזרה? כיתבו לנו

השאירו פנייתכם

ונציגינו ישובו אליכם

הסכמה לקבלת מידע מביראד לימודי תעודה מתקדמים

* שדה חובה

תנאי שימוש

1. כללי

1.1. להלן תנאי גישה ושימוש באתר (כהגדרתו מטה) (להלן: "תנאי השימוש"), המהווים הסכם בינך, ובין בר אילן חברה למחקר ופיתוח, בעלת האתר (להלן: "ביראד"). 

1.2. האתר משמעו, אתר האינטרנט של ביראד לימודי תעודה מתקדמים של אוניברסיטת בר-אילן (להלן: "ביראד לימודי תעודה מתקדמים" או "האוניברסיטה", בהתאמה), הזמין בכתובת: birad.biu.ac.il, כולל, אך לא מוגבל לאתרים אחרים אליהם האתר מפנה. 

1.3. בכניסה לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי ו/או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא המוצע באתר, יש לקרוא, בעיון רב, ולאשר את תנאי השימוש כמפורט להלן, לרבות תכני האתר, תקנון ביראד לימודי תעודה מתקדמים, השירותים ואפשרויות השימוש המצויים והמוצעים באמצעותו (להלן: "תנאי השימוש"). 

1.4. כל גישה לאתר ו/או שימוש שייעשה בו ובתכניו משמעם הצהרה על כך כי המשתמש באתר קרא והבין את תנאי השימוש, וכי נתקבלו הסכמתו ואישורו לתוכן תנאי השימוש. אם לא קיימת הסכמה כאמור, לא יתאפשר שימוש באתר זה. 

1.5. באם המשתמש מתחת לגיל 18, יש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הורה (או אפוטרופוס). אם המשתמש (או הוריו) אינם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, לא תינתן רשות לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

1.6. כל האמור בלשון זכר, משמעו אף בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, משמעו אף בלשון רבים, זולת אם יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או תוכנו, או שהקשר הדברים מחייב פירוש אחר.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהן, בין תנאי השימוש לבין התכנים המפורטים באתר, למעט האמור בתקנון ביראד לימודי תעודה מתקדמים, יגברו ההוראות המפורטות בתנאי השימוש.

2. האתר

2.1. האתר מעמיד לרשות המשתמש מידע בתחומים שונים, לרבות מידע אודות ביראד לימודי תעודה מתקדמים, מידע אודות הקורסים ומסלולי הלימוד המוצעים על ידי ביראד לימודי תעודה מתקדמים, המלצות בוגרים ועוד. 

3. פרטיות ושימוש במידע

3.1. נתונים אודות המשתמש נמסרים לאתר באופן יזום על ידי המשתמש, ובמקרים מסוימים יתכן איסוף נתונים באופן אוטומטי. חלק מהנתונים הנאספים כוללים מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על מנת לזהות את המשתמש, לרבות שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים ו/או דוא"ל, מספר טלפון, מיקום ועוד (להלן: "מידע אישי"). 

3.2. המשתמש מתחייב לספק מידע אמתי, מדויק, נכון ומלא, כפי שמתבקש הן בעת ההרשמה באתר והן בעת מילוי טופס הרישום לקורסים ופרטי יצירת קשר. כמו כן, המשתמש מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן שומרות לעצמן את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן למשתמש באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לאוניברסיטה, לביראד ו/או למי מטעמן את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

3.3. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן שומרות מידע אישי כפי הנדרש על מנת לספק למשתמש שירותים, ולעיתים, למשך זמן נוסף ככל שהן נדרשות לעשות כן על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. 

3.4. בין היתר, ובנוסף, עשויים להיאסף אודות המשתמש סוגי המידע הבאים: מקום לימודים, כנסים בהם התעניין המשתמש, כנסים אליהם נרשם המשתמש, פניות ב"צור קשר" ועוד.

3.5. כל מידע או תוכן שהמשתמש יפרסם באתר בדרך כלשהי (שאינם מידע אישי), לא ייחשבו כקנייניים או כסודיים וכל מי שייחשף להם, לרבות האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן , יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש שהוא. מובהר כי לאוניברסיטה, לביראד ו/או מי מטעמן לא תהא כל אחריות שהיא בקשר עם מידע או תוכן כאמור. 

3.6. מידע אישי שנמסר על-ידי המשתמש באמצעות האתר או באמצעים אחרים (דוגמת דוא"ל, רשתות חברתיות, הרשמה בכנסים או בכל דרך אחרת), לצורך הרשמה לכנסים, אירועים, קורסים, הדרכות ולכל מטרה מסחרית או עסקית אחרת יישמר במאגרי המידע של האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן, אשר יורשו להשתמש במידע זה לצרכים הבאים: (1) שימוש לצרכים מנהליים, עסקיים ומסחריים, לרבות לשם יצירת קשר עם המשתמש, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות מסחריות ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני; (2) העמדת מידע אודות המשתמש לרשות חברות קשורות ו/או צדדים שלישיים לשם ביצוע האמור לעיל; (3) לכל מטרה מסחרית אחרת הקשורה בנסיבות ובאופן מסירת המידע על ידי המשתמש.

3.7. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן יהיו זכאיות  להעמיד מידע אודות המשתמש לרשות חברות קשורות ו/או צדדים שלישיים לשם קבלת הצעות למשרות/מוצרים/שירותים שהאוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן סבורות, כי עשוי להיות למשתמש עניין בהם. הצעות העבודה שיפורסמו מעת לעת באזור הייעודי באתר ביראד לימודי תעודה מתקדמים הן בגדר שירות בלבד ועל האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן אינה מוטלת האחריות על תוכנן.

3.8. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן יהיו רשאיות לשמור מידע אודות המשתמש גם לתקופה ממושכת יותר מזו הנדרשת להשלמת פעולת המשתמש, וכן להציע למשתמש על בסיס זה הצעות למשרות/מוצרים/שירותים מתאימים נוספים בעתיד. 

3.9. אם יבקש המשתמש לא להיכלל ברשימות דיוור ישיר ו/או שלא יועבר מידע המועמד לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, עליו לבקש זאת מהאוניברסיטה, מביראד ו/או מי מטעמן בדוא"ל או בדואר רשום, בהתאם לפרטי הקשר שבאתר.

3.10. היעדר בקשה ייחשב כמתן הסכמה מטעם המשתמש לשימוש האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן במידע המועמד כאמור.

3.11. מובהר בזאת כי במידה והאתר מאפשר ו/או יאפשר בעתיד שימוש אינטראקטיבי, הרי שלא יהיו למשתמש כל זכויות במידע, בנתונים, ברעיונות, ובשיטות הפעולה אותם הוא מעביר לאתר, והאוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן יוכלו לעשות בהם שימוש כרצונן מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לרבות עיבודם, אחסונם, והפצתם.

3.12. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן מיישמות באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן לא מתחייבות ששירותיהן יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן.

4. הגבלת שימוש

4.1. החומרים באתר מוגנים לפי דיני זכויות היוצרים של מדינת ישראל ומחוץ לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראת דין נוספת בישראל ומחוצה לה. 

4.2. תנאי שימוש במידע:

4.2.1. המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש בחומרים כלשהם הכלולים באתר שלא לצורכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ללא רשות מראש ובכתב של האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן לרבות אך לא רק בדרך של, שינוי, העתקה מלאה או חלקית, העמדה לרשות הציבור, העלאה (uploading), הפצה, העברה, מתן הרשאה, מכירה או פרסום.

4.2.2. אין לשנות את החומרים בדרך כלשהי ו/או לשעתקם, להציגם בפומבי, להפיצם, או להשתמש בהם בכל דרך שהיא, לכל מטרה מסחרית או ציבורית.

4.2.3. אין להעביר את החומרים לאדם אחר כלשהו, אלא אם המשתמש באתר נתן לאדם כזה הודעה לפיה הוא מתחייב לקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות הנכללות בתנאי שימוש אלה ואותו אדם אישר את הסכמתו לכך בכתב. יש להעביר את ההסכמה בכתב לאוניברסיטה, לביראד ו/או מי מטעמן.

4.2.4. ההרשאה לשימוש באתר אינה כוללת אישור להשתמש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות או לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכות קניין רוחני אחרת או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחר.

4.2.5. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן רשאיות לבטל את ההרשאה, הזכויות והרישיונות הנזכרים לעיל, כולם או חלקם, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה המשתמש מתחייב לחדול משימוש בחומרים ולהשמידם לאלתר. 

4.2.6. ניתנת בזאת הרשות למשתמש לעשות שימוש במידע למטרות אקדמיות/פדגוגיות-חינוכיות לשימוש עצמי ולא למטרות רווח או מטרות מסחריות.

5. שינויים באתר

5.1. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, הקישורים שימצאו בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, כתוצאה מפעילות האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן, ובהתחשב באופי הדינאמי והחידושים של האינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. 

5.2. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במקרה של הפסקת השירות, האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראיות כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

6. שירותי צד ג'

6.1. האוניברסיטה, ביראד ו/או ביראד לימודי תעודה מתקדמים פוטרים עצמם, מכל אחריות או חבות בכל הקשור לכל נזק מכל סוג שהוא הנובע מכל תוכן של צד שלישי או שירותים, או בקשר לכל הפרת זכויות על ידי צד ג' כלשהו של כל זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי אחר. 

6.2. עצם הימצאותו של קישור באתר אינה מלמדת כי תוכנו מהימן, מלא או עדכני. ביראד, האוניברסיטה, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בקשר לאתרים האחרים, וגלישה לאתרים האחרים נעשית על באחריות המשתמש בלבד.

6.3. ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן , או ככל שמשתמש מופנה לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי (להלן: "שירותי צד ג"), האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות או חבות לגבי שירותי צד ג' אלו, ובכל מקרה האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראיות בכל צורה שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא הנובעים משירותי צד ג' או בקשר עם שירותי צד ג'.

6.4. שירותי צד ג' נשלטים על ידי רישיונות מותאמים, ככל שהדבר ישים.

7. שימוש ב"עוגיות" (Cookies):

7.1. קובץ Cookies הינו קובץ הנשמר על  מחשב המשתמש ואשר מאפשר לאתר האינטרנט לזהות ו/או לאמת את זהות המשתמש. האתר מאחסן קובץ זה על מנת לעזור למשתמש להתחבר לשירות.

7.2.  האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן עשויות לשתף צדדים שלישיים ולאפשר להם לאחסן עוגיות על מחשב המשתמש, ובאחריות המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות של הצד השלישי.

7.3. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן משתמשות בשיווק מחדש (remarketing) עם Google Analytics ועם כלים נוספים כדי לפרסם את הלימודים והפעילויות של האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם באינטרנט. ספקים של צד שלישי, כולל Google, מציגים את המודעות של האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם באתרים ברחבי האינטרנט.

7.4. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן , לרבות ספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie של צד ראשון (כגון קובץ  cookie של Google Analytics) ובקובצי cookie של צד שלישי (כגון קובץ cookie של DoubleClick) ביחד, כדי ליידע את האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן על התנועה באתר, כדי לבצע אופטימיזציה של דפים באתר וכדי להציג, מפעם לפעם, מודעות על סמך הביקורים הקודמים של הגולשים באתר.

8.   לוח משרות

8.1 השימוש בלוח המשרות הינו באחריות המשתמש בלבד. 

8.2 ביראד לימודי תעודה מתקדמים משמשת כגורם ביניים בלבד בין המעסיקים ובין המועמדים על ידי הענקת במה לפרסום המשרות בלבד. 

8.3 ביראד אינה נושאת באחריות כלפי מחפשי העבודה או המפרסמים. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה ו/או  הצהרה של מי מהמעסיקים והוא לא יהיה צד לכל ההתקשרות בין המשתמשים לבין המעסיקים. 

8.4 המודעות מנוסחות על ידי המעסיקים עצמם והם אלה הקובעים את אופי המשרה והם הקובעים את הקריטריונים להגשת מעומדות ואת תנאי ההעסקה, 

 

ביראד לא בודקת את נכונותן של המשרות המפורסמות בו, ואינה אחראית על תוכנן.

8.5 ביראד מרשה לעצמה לעשות שינוים בנוסח ולהתאים את המודעות לדרישות האתר. ביראד שומרת לעצמה את הזכות לשנות או שלא לפרסם מודעות.

8.6 ככל ומצאתם אי דיוק במודעה ו/או ככל והנכם סבורים כי תוכן מודעה איננו תואם את דרישות הדין ו/או עלולה לפגוע ברגשות הציבור, הנכם מוזמנים לפנות אל ביראד וביראד תפעל כמיטב יכולתה לבדוק את הפנייה בהקדם ולנהוג בהתאם לשיקול דעתה ו/או עפ"י כל דין.

8.7 כלל המשרות המתפרסמות באתר מיועדות לכל הגילאים, המינים, המגזרים, הדתות והמגדרים. כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, זאת, גם אם נאמר אחרת בגוף המודעה.

9.   רכישת שירותים באתר 

9.1. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן שומרות לעצמן את הזכות להוסיף אפשרויות של רכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר, תחת ההנחיות הבאות:

9.1.1. מחירי המוצרים והשירותים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור המשתמש באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי המשתמש באתר, לפי המאוחר. האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם  יהיו רשאים לעדכן את המחירים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש.

9.1.2. רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסים לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות בישראל (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על האוניברסיטה), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

9.1.3. הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, ומופנות לאתר סליקה חיצוני. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת כרטיס האשראי, בו נעשה שימוש, לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם מתחייבים לספק רק מוצר או שירות אשר המחיר לגביו שולם במלואו.

9.1.4. ביצוע רכישה באתר דורש רישום נוסף. בתהליך הרישום הנוסף מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר ת”ז וכיו”ב. הלקוח אינו מחויב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הנוסף הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.

9.1.5. לאחר תהליך הרישום הנוסף באתר יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום הנוסף מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם לצד הסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות מוצרים באתר.

9.1.6. רכישת הזכות להשתתף בקורס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הרוכש זכות להשתתף בקורס מתחייב להשתתף בו בעצמו בלבד, ולא לאפשר לכל צד ג' שהוא לצפות ו/או להשתתף בקורס באמצעותו. לצורך כך מתחייב הרוכש להשתמש בשם המשתמש והסיסמה שניתנו לו לשימושו האישי בלבד, לא להעבירם ולא לפרסמם בכל דרך, גלויה או נסתרת, לא לאפשר כל שימוש בהם על-ידי אחרים, ולדווח לאוניברסיטה, לביראד, למרכז ו/או מי מטעמם אודות כל מידע שהגיע אליו בגין הפרת האמור לעיל.

9.1.7. רוכש הזכות להשתתף בקורס מודע ומסכים לכך כי אם ייעשה שימוש בפרטי הכניסה שלו לקורס על-ידי אחרים, במהלך הקורס או לאחריו, תבוטל השתתפותו בקורס לאלתר והוא לא יהיה זכאי לקבל כל החזר כספי ו/או פיצוי כלשהו בגין חלק הקורס שטרם נוצל. בנוסף, מתחייב הרוכש כי במקרה כזה יפצה את האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם, על פי שיקול דעתם הבלעדי בגובה עלות הקורס, מוכפלת במספר האנשים שעשו שימוש בפרטי הכניסה שלו לקורס, מלבדו, וכן להעביר לאוניברסיטה, לביראד, למרכז ו/או למי מטעמם, על פי שיקול דעתם הבלעדי, פיצוי בשווי כל טובת הנאה שקיבל ו/או הפיק כתוצאה מהאמור – והכל מבלי לגרוע מכל סעד הנתון לאוניברסיטה, לביראד, למרכז ו/או למי מטעמם לפי כל דין.

9.1.8.  האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם רשאים לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג'.

9.1.9. האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

9.1.10. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן אינן אחראיות לתקינות האתרים של גופי הלימוד השונים.

10. זכויות קניין רוחני

10.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים וכל קניין רוחני אחר, בין היתר, בקשר עם המידע והשירותים המצויים באתר, הינם בבעלות האוניברסיטה, ביראד וביראד לימודי תעודה מתקדמים בלבד, או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר ע"י צדדים שלישיים, קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולמשתמש לא תהיה בהם זכות כלשהי (להלן: "הרכיבים המוגנים").

10.2. אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות מהמידע והנתונים המפורסמים באתר ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל, בלא קבלת הסכמה מפורשת מצד האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן בכתב ומראש. שמה של האוניברסיטה, שמה של ביראד, שם האתר וסימנים קנייניים (בין אם רשומים ובין אם לאו) של ביראד, האוניברסיטה ו/או של ביראד לימודי תעודה מתקדמים, הינם קניינם הבלעדי ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

10.3. המשתמש מתחייב לא להסיר, להסתיר, לנטרל ו/או לשנות כל הודעה שהיא ו/או סימנים הקשורים לזכויות הקניין הרוחני ו/או לזכויות ולבלעדיות האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם, בין אם הודעות ו/או סימנים אלה מוצמדים, נכללים ו/או נקשרים בכל צורה שהיא בהם.

10.4. זכויות הקניין הרוחני המפורטות בסעיף זה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תוכן בדפי האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. 

10.5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, וכן אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת רשותן המפורשת של האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעים טכניים כלשהם, או להפיץ נתונים כאלה ברבים.

10.6. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן, אלא בכפוף לקבלת הסכמתן בכתב ומראש.

10.7. השם "אוניברסיטת בר-אילן", "ביראד" סימני המסחר של האוניברסיטה וכן ה-domain name של האתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושן של האוניברסיטה וביראד בלבד, בהתאם לחלוקה הפנימית ביניהן אשר נתונה לשיקול דעתן הבלעדי, ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.

11. אחריות / כתב ויתור

11.1. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן יספקו למשתמש את השירותים כמתואר בתנאי השימוש. בכל מקרה בו לא יצליחו לספק למשתמש את השירותים שבאתר, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מעשה ו/או מחדל של האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן, או במקרה בו ביקשו לשנות ו/או לבטל את השירותים בהתאם להוראות סעיף 5 לעיל באופן בו ייבצר מהן לספק למשתמש את השירותים כמתחייב מהם עפ"י תנאי השימוש, לא יהיה המשתמש זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור, והוא מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

11.2. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, פגיעה במוניטין, וכן בגין כל הפסד ו/או נזק כספי אחר, הנובעים ו/או הקשורים בין היתר: (1) ליכולתו של המשתמש להפיק תועלת מהשימוש באתר ובהתאמת השירותים לצרכי המשתמש;  (2) לנסיבות שאינן בשליטת האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן או שלא ניתן היה לצפותן; (3) לשימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים; (4) לכל מעשה ו/או מחדל המתבצע במידע או בפרטים שמסר המשתמש לצדדים שלישיים; (5) להפרעות זמינות ותקינות של השירותים הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלוויזיה ו/או עומסים בתעבורת דוא"ל; (6) לנזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצ"ב,  בקשר עם תוכן המידע אותו מסר המשתמש באתר; (7) לכל נזק או אובדן אותו לא יכלו האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמה לצפות ו/או למנוע באמצעים סבירים, וזאת מבלי לגרוע מהאמור לעיל.

11.3. ידוע למשתמש, כי השירותים וכל הקשור בהם מסופקים ע"י האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is and As Available). המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים, הצעות העבודה או במידע המצוי באתר, וכי ידוע לו, כי האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם אינם אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה בשירותים, הצעות עבודה או במידע כאמור.

11.4. באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם באוניברסיטה ו/או מי מטעמה והן תכנים שמקורם בצדדים שלישיים לרבות במשתמשי האתר.

11.5. החומרים באתר עלולים לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות החומרים באתר, לרבות אך לא רק קטעי טקסט, גרפיקה, לינקים, מוצגים באתר כמות שהם (AS IS). האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים או מציגים מצג כלשהו בדבר נכונותם, דיוקם ושלמותם של החומרים ו/או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי, והם אינם אחראים לטעויות ושגיאות בחומרים המופיעים באתר.

11.6. המשתמש באתר מודע לכך שהמידע והחומרים באתר עלולים להיות בלתי מדויקים, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש בחומרים אלה ו/או להסתמכות עליהם. בכלל זה המשתמש באתר מוותר על כל טענה, כי האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.

12. שונות 

12.1. כל תביעה או מחלוקת שמתעוררת בשלמותה או בחלקה או בקשר עם האתר, או מתנאי שימוש אלה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים של תל אביב-יפו, ישראל, מבלי לתת תוקף לחוקי ברירת הדין. 

12.2. תנאי שימוש אלה יפורשו בהתאם ובכפוף לחוקי מדינת ישראל. 

12.3. אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה תיקבע כלא תקפה על ידי בית משפט מוסמך, אי התקפות של הוראה כאמור לא ישפיע על התקפות של יתר ההוראות של תנאי שימוש אלה, אשר יישארו בתוקף מלא. 

12.4. אף ויתור על כל תנאים מהתנאים הללו, לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך של תנאי כאמור או כל תנאי אחר, והכישלון של  האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן לעמוד ו/או לממש כל זכות או הוראה לפי תנאי השימוש אלה לא יהווה ויתור על זכות כזו או אַחרת.

12.5. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן שומרות לעצמן את הזכות לשנות/או לעדכן תנאי שימוש אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. שימוש באתר לאחר כל תיקון של תנאי שימוש אלה יהווה הסכמת המשתמש לשינוי ו/או תיקון כאמור וקבלת התנאים המתוקנים. 

12.6. האוניברסיטה, ביראד ו/או מי מטעמן שומרות לעצמן את הזכות, על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת, לדחות, לשלול, לסרב לצרף, למנוע גישה ו/או להפסיק מנוי/רישום של כל משתמש באתר בכל עת.

12.7. תנאי השימוש מכילים, מגלמים, ממצה ומבטאים את כל המצגים וההסכמות בין האוניברסיטה, ביראד, ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מי מטעמם לבין משתמש, ולא תישמע טענה בדבר הבטחות, ערובות, מצגים או הסכמות שאינם באים לביטוי בתנאי השימוש.